Journal from My Balcony Garden #4

– English below –

10 lucruri pe care le-ar putea face preoții ortodocși în loc de a cere să se deschidă bisericile

Spoiler alert 1- să-și doneze averea nu este pe listă
Spoiler alert 2 – această postare nu este nici amuzantă, nici ironică, nici furioasă. Dacă sunteți în căutare de material în care se înjură oameni, nu îl veți găsi aici

1. Explicați-le oamenilor că Dumnezeu nu stă doar în biserică. Ei cred că Dumnezeu e în metrou dimineța când se duc la muncă, că este lângă patul lor seara când spun Tatăl Nostru, că este în spitale și pe terenul de fotbal. Voi i-ați învățat acest lucru. Și îi ajută pe mulți. Le dă speranță, le dă încredere. Pledoariile acestea înlăcrimate pentru deschiderea bisericilor cu orice preț îi sperie pe oameni. Adică îmi spui că Dumnezeu nu mă ascultă decât atunci când vin la biserică? Și oriunde altundeva sunt pe cont propriu? Înțeleg că pentru unii a fi în biserică este un moment de pace, de siguranță, de nădejde. Spuneți-le oamenilor că Dumnezeu e oricum peste tot și că îi așteaptă și în biserică după aceea.

2. Păstrați legătura cu enoriașii din parohia voastră online. Dacă îi știți că sunt online, valabil pentru acei preoți care se tânguiesc pe internet, faceți un live de rugăciune, un grup de postat pilde și sfaturi. Vorbiți cu ei în privat.

3. Păstrați legătura cu ei telefonic. Făceți-vă disponibili și în afara orelor de program. Unii profesori fac acest lucru și unii medici și sunt convinsă că și unii dintre voi. Puneți-vă pe ușa bisericii numărul de telefon sau pe ușile blocurilor, așa cum anunțați că veniți cu Botezul.

2-3 bis. La nivel de Biserică Ortodoxă Română s-ar putea face un fel de canal de comunicare oficial. Cu preoți voluntari care să răspundă oamenilor la un număr de telefon dedicat sau la mesaje pe o platformă online.

4. În strictă legătură cu 3 și 4, vorbiți cu oamenii. Întrebați-i cum o duc. Consiliați-i. Foarte multă lume este speriată. Întrebați-i dacă sunt în siguranță acasă, mulți trăiesc în familii dificile. Oferiți-le speranță și asigurarea că Dumnezeu ascultă oriunde ai fi.

5. Întrebați dacă au ce mânca. Mulți și-au pierdut joburile. Alții îi știți bine că veneau duminica la biserică sau se lipeau de înmormântări ca să primească ceva pomană și asta era toată mâncarea familiei lor. Ajutați-i cu niște pachete. Eu nu am pretenția să dotați spitale. E mai ieftin ce propun.

6. Țineți aproape de bătrânii din comunitate. Știți care dintre ei au rămas singuri. Ajutați-i cu niște cumpărături.

7. Când zic ajutați-i nu înseamnă că un preot va putea face cumpărături pentru cei 100 de bătrâni sau mai mult. Creați o comunitate de sprijin. Foarte mulți oameni ar ajuta în aceste timpuri. Poate puteți da un job unui tânăr care să aprovizioneze câteva familii. Sigur vor fi și voluntari.

8. Răspundeți-le la întrebări. Foarte mulți nu au acces la informație corectă sau nu știu să o filtreze. Voi sunteți educați. Puteți distinge adevărul științific de fake news și știrile alarmiste de recomandările oficiale. Ajutați-i să aibă informații corecte.

9. Nu vă poziționați într-o poziție antagonică față de autorități și de știință. Încurajați oamenii să meargă la doctor, să păstreze izolarea, să asculte de autorități. Nu scade cu nimic autoritatea lui Dumnezeu dacă oamenii ascultă de autoritățile de pe pământ.

10. Amintiți-vă că Dumnezeul creștinilor este blând și iubitor. El nu pedepsește copii nevinovați. Această criză nu este de la El, ci de la noi. Nu băgați frica în oameni. Pe unii îi veți îndepărta de voi și de credința lor,. Pe alții îi veți înverșuna împotriva semenilor lor. Nimeni nu are de câștigat.

Concluzie: Îndemnați oamenii să rămână sau să devină mai blânzi. Să aibă răbadare. Să facă tot ce le stă în putință să se ferească pentru că Dumnezeu ne-a dat liber arbitru și nu putem nici da vina pe El dacă ne îmbolnăvim și nici să ne riscăm viața aiurea în speranța că ne va salva. Dacă am înțeles ceva din învățatura creștină e că El dă putere să înveți dar nu rezolvă ecuații. Îndemnați oamenii să nu își bată joc de viața lor și de a altora testând limitele protecției lui Dumnezeu.

10 things that Orthodox priests can do instead of pleading for churches to open

Spoiler alert 1- donating their wealth is not on this list
Spoiler alert 2 – This post is neither funny, nor ironic, nor angry. If you are looking for a text in which people are being chastised, this is not it.

  1. Tell people that God is not to be found exclusively inside the church. They believe that God accompanies them on the subway on their way to work, that He is by their bed at night when they are reciting the Lord’s Prayer, that He is in hospitals and on football pitches. It is you who have taught them this. And it helps a lot of people. It gives them hope and confidence. These tear-jerking pleads for churches to open make people be afraid. Are you telling me that God does not listen unless I am in church? And that everywhere else I am on my own? I understand that for some being in church is a being safe, feeling secure, hopeful, peaceful. Tell people that God is everywhere anyway and that He will be waiting for them at church when this is all over.
  2. Stay in touch with your parishioners online. If you know them to be online, which is true for those priests who whine on the internet, make a live prayer on facebook, create a group to post sermons, teachings and advice. Talk to them privately.
  3. Stay in touch with them on the phone. Make yourselves available outside office hours. Some teachers do it, some doctors do it and I am sure of you are doing this already. Post your phone number on the church door or on their apartment building doors, just like you post announcements about when you are coming to share the Baptism.

2/3 extra – The Romanian Orthodox Church could create an official channel of communication. With volunteer priests to answer calls from people on a dedicated phone line or to answer people’s messages online.

4. Closely related to 3 and 4, talk to people. Ask how they are doing. Counsel them. A lot of people are scared. Ask if they are safe at home; many of them live in difficult families. Provide them with hope and with the assurance that God is listening wherever you are.

5. Ask whether they have enough food. Many have lost jobs. You know of others who came to church and joined funeral parties to take some food home to their families. Make some care packages. I don’t need to furnish hospitals. This is cheaper.

6. Keep in touch with the elderly in your community. You know which ones are all alone. Help them with some grocery shopping.

7. When I say help them I do not mean that one priest can go shopping for 100 or more elderly parishioners. Create a support community. A lot of people would help these days. Maybe you can create a job for a young person who could provide for a few families. I am sure volunteers will also show up.

8. Answer their questions. Many people do not have access to correct data or do not know how to filter it. You are educated. You can tell scientific fact from fake news and alarming rumours from official recommendations. Help them be correctly informed.

9. Do not place yourselves in opposition to the authorities and to science. Encourage people to go the doctor, to self-isolate, to obey the law. God’s authority will not be lessen if people obey secular authorities, as well.

10. Remember that the Christian God is loving and kind. He does not punish innocent children. This crisis is not of His making but of ours. Do not scare people. Some will become estranged from their faith and from you. Some will become resentful towards their neighbours. Nobody wins.

Conclusion: Teach people to remain kind or to become kinder. To be patient. To do all that is within their power to keep safe because God has given us free will and we can neither blame Him if we become sick nor risk our lives thoughtlessly hoping He will save us. If I understand anything of Christian teaching is that God gives you strength to learn but does not solve your math problems for you. Teach people to stop wasting their lives and others’ by testing the limits of God’s protection.

About danymavlea

Literature corrupted mind, avid reader, occasional writer and illustrator, crazy cat lady in the making, teacher, daughter and friend.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s